fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ  

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Уебсайтът www.artoholics.art представлява интелектуална собственост на „Артохоликс“ ООД (наричано за краткост „Организатор”) и се управлява от него.

Организаторът е създател на тематични събития, по време на които участниците рисуват под ръководството на художник в приятна обстановка сред позитивни и интересни хора.

С използване на интернет сайта www.artoholics.art, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

Настоящите Общи условия преставляват договор за предоставяне от „АРТОХОЛИКС” ООД на собствения си интернет сайт www.artoholics.art, за извършване на резервации от потенциални потребители, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.artoholics.art, собственост на „АРТОХОЛИКС“ ООД.

Страни по настоящия договор са „АРТОХОЛИКС“ ООД – дружество, регистрирано на територията на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Сердика 2Б, ет. 3, офис 1 и email: info@artoholics.art от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта www.artoholics.art.

Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.artoholics.art е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта www.artoholics.art

Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

 

РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕ

За да направи резервация за събитие, е необходимо потребителят да влезе в страница „Събития“ на www.artoholics.art, след което да избере събитието, на което желае да присъства. В долната част на страницата, е поместена регистрационна форма, която потребителят следва да попълни, въвеждайки указаните данни, за да извърши резервацията.
– След завършване на регистрацията всеки потребител получава имейла като съдържа информация с предоставените от него данни.

 

ДЕТАЙЛИ ЗА СЪБИТИЯТА

Всеки регистриран участник получава безплатно по една напитка.
ARTOHOLICS има пълното право да организира различен тип забавления и игри, за които е възможно ваучерите да не важат.
За частно парти минималният брой участници е 10.

 

GIFT CARD

Подаръчните ваучери могат да се закупят на място в самия бар през работно време или изпратени с куриер (Speedy)
– Работно време петък и събота: 18:30-22:00
Цената на ваучера е 30 лв.
Цената на доставката на ваучера е за сметка на клиента.
Възможна е поръчка и закупуване на Gift Card и извън работно време след предварителна уговорка по телефон.
Срокът на валидност на ваучера е 6 месеца от датата на издаване.
За изгубен или с изтекъл срок ваучер Артохоликс не носи отговорност и сумата не може да бъде възстановена.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането се извършва на място, по време на събитието.
Графикът, актуалните цени и начинът на плащане на събитията са отразени на уебсайта. Организаторите си запазват правото да правят промени в тях по всяко време съобразно натовареността, сезона и договореностите с клиенти.

ЛИЧНИ ДАННИ

В процеса на резервиране за събитие, потребителите изрично потвърждават съгласието си да предоставят своите лични данни на Организаторите. Тези лични данни включват имена, електронна поща и телефонен номер.

Организаторите събират, обработват, използват и съхраняват предоставените им лични данни за изпълнение на услугата – въвеждане и управление на резервацията, последващо изпращане на пожелана информация от страна на потребителя (снимки или линк към снимки от събитието) и др. Личните данни могат да бъдат използвани още и за предоставяне на информация за новини и промоции, отнасящи се до предлаганите от организаторите продукти и услуги.

При дадено устно съгласие на потребителите, служител на организаторите може да ги фотографира, видеозаснема или запише на аудио запис. Записите са собственост на организаторите и могат да бъдат използвани за рекламни и промоционални цели на организатора по тяхна преценка.

С електронно писмо потребителите могат да оттеглят съгласието си за получаване на информация от организаторите, както и за обработването на техните данни.

Организаторите приемат да не разкриват лични данни на Потребители или Играчи пред трети лица.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

„Артохоликс” ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

С потвърждаването на тези Общи условия потребителят заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената на конкретна оферта, поместена в сайта.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „Артохоликс” ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.